Sklep z częściami samochodowymi
ZADZWOŃ DO NAS +48 604 238 238
ZADZWOŃ DO NAS +48 788 389 483
GODZINY OTWARCIA Pn-Pt 8:00-16:00
Sb 8:00-13:00

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych


Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego autofrost.pl są przetwarzane przez „Autofrost Zbigniew Garstka”, która jest administratorem tych danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”). Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie zapisujemy m.in. Państwa adres IP, a także adres strony, z której Państwo do nas trafili, historię przeglądania na naszej stronie, a także datę i czas trwania Państwa wizyty („Informacje o Korzystaniu ze Strony”). Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy przez nasze narzędzia analityczne. Inne dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy zostaną nam przez Państwa przekazane, np. podczas rejestrowania, brania udziału w ankiecie, przesyłania zapytania, a także w celach związanych z realizacją umowy.
Niezależenie od kanału sprzedaży lub kontaktu „Autofrost Zbigniew Garstka” zobowiązuje się chronić prywatność klientów i użytkowników poprzez zapewnienie ochrony, poufności i bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Najważniejsze zasady

„Autofrost Zbigniew Garstka” zobowiązuje się do przestrzegania istotnych zasad poszanowania praw podstawowych oraz wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych (gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zgodnie z następującymi zasadami: (i) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; (ii) ograniczenie celu przetwarzania danych; (iii) minimalizacja danych; (iv) prawidłowość danych; (v) ograniczenie przechowywania danych; (vi) integralność i poufność):

 • transparentności: przedstawiamy wszelkie istotne informacje na temat celów gromadzenia danych i odbiorców gromadzonych danych;
 • zgodność i zasadność: gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie te dane, które są niezbędne do realizacji zadeklarowanych celów;
 • poufność i integralność: wdrażamy wszelkie rozsądne środki techniczne i organizacyjne w celi ochrony danych osobowych przed ujawnieniem, utratą, zmianą lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 • przechowywanie: przechowujemy dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania danych lub świadczenia określonych usług;
 • rozliczalność: gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zgodnie z następującymi zasadami: (i) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; (ii) ograniczenie celu przetwarzania danych; (iii) minimalizacja danych; (iv) prawidłowość danych; (v) ograniczenie przechowywania danych; (vi) integralność i poufność;
 • prawo dostępu: oferujemy klientom i użytkownikom możliwość bezpośredniego dostępu, modyfikowania i poprawiania ich danych osobowych poprzez konta osobiste na naszych witrynach internetowych. Jeśli użytkownik lub klient chce skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych ma do tego pełne prawo, a my służymy pomocą.

Wykorzystywanie, cel przetwarzania i przesyłanie danych osobowych


„Autofrost Zbigniew Garstka” wykorzystuje pozyskane od Państwa Informacje o Korzystaniu ze Strony ze względów technicznych i w związku z administrowaniem naszą stroną, przeprowadzeniem kwestionariuszy produktowych oraz działaniami marketingowymi. Powyższe dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim wewnątrz lub na zewnątrz „Autofrost Zbigniew Garstka” bez Państwa uprzedniej zgody, chyba że pozwalają na to właściwe przepisy prawa. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. W celu dotarcia do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi poza sklepem autofrost.pl korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż autofrost.pl. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Państwa aktywności. Zewnętrzni dostawcy świadczą dla nas ponadto m.in. usługi hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w autofrost.pl, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności. Przetwarzanie Państwa danych powierzamy np. DPD Polska Sp. z o.o. (usługi transportowe), Poczta Polska, Mediablue Konrad Bronka (usługi IT), w celu świadczenia usług lub wykonania Państwa zamówienia oraz innych działań związanych z obsługą Państwa konta. Wymagamy od naszych dostawców i partnerów dbałości o bezpieczeństwo i zgodne z prawem przetwarzanie Państwa dany osobowych.
Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
 • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego autofrost.pl;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • wykonywania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego autofrost.pl, w tym egzekwowaniu roszczeń wynikających z niniejszych umów;
 • jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).


Prowadzenie naszej strony oraz oferowanie za jej pomocą produktów wymaga zbierania pewnych danych osobowych uzyskanych od Państwa. Autofrost Zbigniew Garstka” jest administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracji/zamówienia, danych koniecznych do założenia konta użytkownika (np. hasło, login), danych do płatności, danych pojazdu, informacji związanych z Państwa zamówieniami i opróżnionymi „koszykami”, „list życzeń”, adresu IP (wykorzystywanego na potrzeby zapobiegania nadużyciom), informacji o wywołanych stronach oraz wszelkich innych informacji przetwarzanych w celu realizacji Państwa zamówienia. O ile podanie przez Państwa wszystkich żądanych informacji nie jest obowiązkowe, brak podstawowych danych (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a także, w przypadku zarejestrowanych użytkowników - login) może uniemożliwić Autofrost Zbigniew Garstka” prawidłową realizację Państwa zamówienia.
Autofrost Zbigniew Garstka”jest także uprawniona do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności i bezpieczeństwa osób.


Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych


Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na email: biuro@autofrost.pl . Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Ustawienia (Prywatność) po zalogowaniu do Serwisu.
Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Sklepu internetowego autofrost.pl, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić samodzielnie (zakładka „Twoje konto”, odnośnik „Newsletter”), lub kontaktując się z nami na adres e-mail:biuro@autofrost.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym autofrost.pl. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania.
Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać twój sprzeciw na przetwarzanie twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.
Jeżeli twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta w Sklepie internetowym autofrost.pl.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o twoją zgodę;
 • twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze Sklepu internetowego autofrost.pl i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.


Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na twoją szczególną sytuację – ochrona twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. 

Podstawa prawna: art. 18 RODO


Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.


Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce „Twoje konto”. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). W tym celu możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail:biuro@autofrost.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym autofrost.pl.
Podstawa prawna: art. 16 RODO


Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.


Podstawa prawna: art. 20 RODO.


Czas na spełnienie żądania
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 72 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych przez ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.